Velkommen til vores hjemmeside

Trollingloven

Trollingloven...

Bekendtgørelse om visse former for lystfiskeri
I medfør af § 11, § 11a, § 26, stk. 4, § 27, § 30, stk.1, §42, stk. 2 og § 45 i lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 11. november 1998, fastsættes:

§ 1

Lystfiskeri må kun foregå med stang eller lignende lette håndredskaber.

§ 2

Lystfiskeri med huggeredskaber (rykfiskeri) er ikke tilladt

§ 3

Lystfiskeri med liner, der slæbes efter båd drevet ved motorkraft (trolling- og dørgefiskeri) er ikke tilladt inden for en afstand af 100 meter fra lavvandslinien.

§ 3 STK. 2

Trolling- og dørgefiskeri er endvidere ikke tilladt i Tempelkrogen i Isefjorden.

§ 4

Lystfiskeri fra båd drevet ved motorkraft eller fra kyst, hvor redskabets line spiles ud til siden med skovle, paravaner eller lignende, herunder oter, er ikke tilladt.

§ 4 STK. 2

Uanset forbudet i stk. 1 er det tilladt, uden for 100 meter fra lavvandslinien og uden for de i § 5, stk. 1, nævnte områder, direkte på fiskelinien at montere og ved fiskeriet at anvende indretninger, som er egnet til at spile redskabet. På liner, der er spilet som anført, må alene anvendes 1 endeagn (blink, spinner, wobler, flue eller lignende).

§ 5

I følgende områder gælder, udover bestemmelserne i §§ 1 - 4, særlige regler for lystfiskeri fra motordreven båd eller kyst: 1) Isefjorden syd for en ret linie fra Kongsære Næbbe til Kyndby Værket, (i området indgår Holbæk Fjord), og i Roskilde Fjord afgrænset ved linien fra vestre mole ved Kulhuse til færgemolen ved Sølager, 2) et område i Øresund afgrænset i nord af en linie retvisende øst af havnefyret på Rungsted Havn og i syd af en linie retvisende øst af det østligste havnefyr på Vedbæk Havn og afgrænset i øst af en linie 3 sømil fra lavvandslinien, og   3) i Køge Bugt (fra Køge Sønakke til Brøndby Lystbådehavn) i området mellem kysten og de fastsatte bundgarnsgrænser, jf. bekendtgørelse nr. 13 af 11. januar 1999 om grænser for anbringelse af bundgarn i Køge Bugt.

§ 5 STK. 2

Lystfiskeri fra båd drevet ved motorkraft i de i stk. 1 nævnte områder, hvor linen spiles ud til siden med skovle, paravaner eller lignende, herunder oter, er ikke tilladt.

§ 5 STK. 3

Ved lystfiskeri i de i stk. 1 nævnte områder, hvor linen slæbes efter en båd drevet ved motorkraft (trolling/dørgning) må der maksimalt anvendes 2 stænger per person, dog højst 4 stænger per båd.

§ 6

Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1-5 straffes med bøde.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1999. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 12 af 16. januar 1996 om visse former for lystfiskeri.


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 1. maj 1999 Henrik Dam Kristensen

Del siden